Privacy policy

Privacy

Contact-gegevens:

Dieximport
Herentalsebaan 214
B- 2100 Deurne
België
 

00 32 (0)3 321 67 19
00 32 (0)3 321 49 55
 
 
 

Gegevensbeschermingsvoorwaarden - privacyverklaring

 
Geachte gebruiker,
 
Hierna wordt het beleid beschreven dat op de website van ALTISA wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.
 
Wij danken u voor uw bezoek op de website van Dieximport en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. U kunt onze website in principe bezoeken zonder ons mee te delen waar u zich bevindt (zie verder Google Analytics). We zijn ons ervan bewust dat de bescherming van uw privaatsfeer bij het gebruik van deze website een belangrijke aangelegenheid is voor u. Daarom willen wij ook dat u weet wanneer wij welke gegevens van u verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij willen u daarom via deze gegevensbeschermingsverklaring informeren over de maatregelen die wij nemen voor de bescherming van uw gegevens. Uw gegevens worden behandeld en beschermd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en de relevante wetten van de Europese Unie, in het bijzonder van de EU Rictlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=nl ). Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt alleen voor en op de website van Dieximport, met uitsluiting van alle websites van derden. 
 
Door gebruik te maken van onze websites, diensten of producten, aangeboden door onszelf of door onze partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.
 
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer u ons deze zelf ter beschikking stelt door bijvoorbeeld het invullen van formulieren of door het verzenden van e-mails of brieven of door het plaatsen van een bestelling. De aan ons door u ter beschikking gestelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om uw aanvragen te beantwoorden, of voor andere doeleinden (bijvoorbeeld het opsturen van informatiemateriaal of het verwerken van uw bestelling) waarvoor u ons uw toestemming gegeven hebt. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren of om indien nodig een transactie te voltooien. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens eventueel delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. Dankzij deze gegevens kunnen wij u bovendien eventueel via elektronische weg of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen. De gegevensbank en de inhoud ervan blijven bij onze onderneming en onze provider(s). De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Dieximport. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Dieximport heeft afgesloten. Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkele vorm door ons noch door ons aangestelde derden verantwoordelijken aan derden ter beschikking gesteld of verkocht zonder uw toestemming en worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie. Wanneer u ons uw toestemming gegeven hebt om uw persoonlijke gegevens voor de hierbovengenoemde doeleinden te gebruiken, behouden wij ons het recht voor deze informaties indien nodig aan andere bedrijven te geven die in onze opdracht e-mailberichten verzenden of andere marketingacties verrichten. We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen. Onze medewerkers, provider(s) en de door ons gecontracteerde dienstverlenende bedrijven zijn tot geheimhouding verplicht en tot naleving van de bepalingen van de Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens. Dieximport behoudt wel het recht uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen. Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijk kunnen interesseren. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en domeinnaam telkens u onze website bezoekt. Dieximport gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons verzamelde gegevens te beschermen tegen onverwachte vernietiging, ongeoorloofde manipulatie, verlies, verstoring en tegen ongeoorloofde toegang door onbevoegden. 
 
Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u steeds het recht inzicht te krijgen in uw verzamelde persoonlijke gegevens, deze te wijzigen of te verwijderen. Bovendien heeft u altijd het recht om uw hierboven genoemde toestemming op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang te herroepen. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde. U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren. Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Indien u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u ons alle desbetreffende e-mail adressen mee te delen. Indien u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren. 
Om uw rechten uit te oefenen gebruikt u het hierboven onder Contact-gegevens vermelde e-mail adres. 
 
Rechtsgronden voor de verwerking
De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
-    Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
-    Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.
 
Termijn van bewaring van uw gegevens
Dieximport bewaart uw eventuele persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Uw gegevens worden verwerkt door Dieximport. U kan ons contacteren op het hierboven onder Contact-gegevens vermelde e-mail adres.  

Informatie

Mocht u nog andere vragen hebben over gegevensbescherming, dan kan u deze stellen via het hierboven onder Contact-gegevens vermelde e-mail adres. 
 

Onze Altisa-producten

 
Onze producten zijn gemaakt volgens de Belgische regelgeving, en voor zover de Europe regelgevingen omgezet werden in Nationale regelgeving, volgens die Europese regelgevingen. Al onze producten worden gecommercialiseerd na toekenning van de vereiste notificatienummers. De invoer in andere landen buiten België gebeurt volledig op verantwoordelijkheid van de invoerder/verbruiker. 
 

Social Plugins

 
Dieximport gebruikt zogenaamde social plug-ins (hieronder knoppen genoemd) van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+. Afhankelijk van de door u gebruikte diensten verzamelen sociale netwerken verschillende vormen van informatie over het door u gebruikte toestel (uw computer, uw smartphone) en uw internetverbinding (smartphonenummer en IP-adres, internetaanbieder, taal en tijdzone, type van browser). Bij uw bezoek op onze website zijn deze knoppen standaard niet geactiveerd, d.w.z. zij versturen zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken. Reeds na de activering van de ‘Social Plugins’ (de knoppen, tonen van de Facebook- en Twitterberichten) begint de gegevensuitwisseling op de achtergrond, zonder dat Dieximport de inhoud van deze gegevensuitwisseling kan beïnvloeden. De verzamelde informaties kunnen verschillend en omvangrijk zijn naargelang u al dan niet diensten en/of registratie-applicaties van sociale media op uw toestel geïnstalleert heeft, en of u toegestemd heeft in de vrijgave van deze informatie. Dat kan informatie zijn over uw operatingsysteem, de versies van uw hardware of software, instellingen en identiteit en locatie van uw apparaat. Voordat u gebruik kunt maken van deze knoppen, moet u deze eerst door middel van een klik activeren. De knop blijft zo lang actief tot u deze weer de-activeert of uw cookies verwijdert (zie deel ‘Cookies’). Deze knoppen activeert u enkel wanneer u instemt met de gegevensuitwisseling met en via deze sociale netwerken. Na de activering wordt er een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken direct naar uw browser overgebracht en door deze in de website geïntegreerd. Na activering van een knop kan het betreffende sociale netwerk reeds gegevens inwinnen, onafhankelijk van het feit of u met de knop interageert. Bent u ingelogd bij een sociaal netwerk, dan kan dit netwerk uw bezoek aan deze website bij uw account plaatsen. Bent u lid bij een sociaal netwerk en wilt u niet dat dit netwerk de bij uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens aan uw opgeslagen accountgegevens koppelt, dan moet u zich eerst bij het betreffende sociale netwerk uitloggen en dan pas de knoppen activeren. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met hun knoppen worden ingewonnen. Het doel en omvang van de gegevensinwinning en de verdere verwerking en toepassing van deze gegevens door de desbetreffende sociale netwerken evenals uw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privésfeer staan vermeld in de informatie betreffende gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken.
 

Google Analytics - Cookies:

 
Door het gebruik van deze website gaat u akkoord dat er cookies gebruikt en opgeslagen worden op uw computer, en gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens over u door Google verzameld op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoren uiteengezet.
 
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Wat zijn cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw harde schijf komt te staan van zodra u een website bezoekt, en dit teneinde een analyse te maken van uw gebruik van de website en om u nadien als terugkerende bezoeker te kunnen herkennen. Met behulp van cookies kan een website de inhoud sneller aan uw specifieke interresses aanpassen. Deze cookies zijn slechts actief tot op het moment dat u uw internetsessie beëindigt en uw browser volledig afsluit. De door Google Analytics gegenereerde informaties over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres: identificatienummer van uw computer via dewelke u de internettoegang krijgt; datum en toegang tot onze website; de door u bezochte paginas van onze website; de website die u ervoren bezocht heeft; de door u gebruikte browser (zoals Windows XP, Mac OS); de naam van uw internet-domein (bijvoorbeeld de domeinnaam van uw internetaanbieder - provider - of de domeinnaam van uw werkomgeving); alsook het adres van uw internetaanbieder - provider) worden overgemaakt aan een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika en daar verzameld. Google zal deze informaties uitsluitend gebruiken om Dieximport te informeren over de websiteactiviteiten, en om het gebruik en de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website te analyseren. Dieximport zal deze gegevens mogelijk ook voor de volgende doeleinden gebruiken: producten en diensten van Dieximport beter afstemmen op de behoeften van de klanten, het naar u verzenden van relevante informatie over producten en diensten, het bij gelegenheid versturen van e-mails naar u met bijzondere aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Google zal deze informatie ook misschien aan derden overmaken indien dit wettelijk voorgescheven is of indien derden deze informaties/gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres in verbinding stellen met andere gegevens van Google. Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens ook bij verwerking door derden zal gebeuren in overeenstemming met de geldige regelgevingen betreffende de gegevensbescherming. Bovendien kan Dieximport deze gegevens in geval van een systeemmisbruik in samenwerking met uw internetaanbieder - provider - en/of de lokale overheden gebruiken om de auteur van de inbreuk te vinden. Indien u graag productinformatie ontvangt, dan klikt u in het contactformulier op ‘ja’, zoniet dan klikt u op ‘nee’. Wanneer u op een later tijdstip geen verdere product-informatie meer wenst te ontvangen laat u ons dit weten via de Contact-gegevens hierboven. Raadpleeg ook http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ en http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ .
 
Wij gebruiken eventueel de volgende cookies op onze website:
 
(Indien er niets ingevuld is in deze tabel betekent dit dat wij momenteel GEEN cookies gebruiken.)
 
 
 
 
 
 
 

De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kan onze website ook zonder cookies bekijken. U kunt het aanvaarden van cookies op uw terminal/toestel verhinderen indien u in uw browserinstellingen ‘geen cookies aanvaarden’ aanklikt. We wijzen u er op dat u in dit geval sommige functies misschien niet meer volledig zult kunnen gebruiken. Wanneer u geen cookies aanvaardt kan dit dus mogelijk tot functiebeperkingen leiden. 

Op sommige sites waarop Google Analytics wordt gebruikt, is de functie Remarketing met Google Analytics geïmplementeerd. Deze functie maakt gebruik van de Google-advertentiecookies. Gebruikers kunnen zich voor deze functie afmelden en hun instellingen voor deze cookie beheren via de Advertentie-instellingen.

 
Cookies worden in de volgende categoriën ingedeeld:
 
Absoluut noodzakelijke cookies: deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, opdat onze website en hun functies correct functioneren. Functionerings-cookies: deze cookies maken het mogelijk om het comfort en de prestaties van onze website te verbeteren en stellen verschillende functies ter beschikking. Prestatie-cookies: deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u gebruikt maakt van onze website, op deze wijze kan de inhoud van websites doelgericht op uw individuele wensen afgestemd worden, de door deze cookies verzamelde informatie is niet persoonsgerelateerd. Cookies van derden: deze cookies zijn door derden, bijvoorbeeld sociale netwerken ingesteld, ze worden voornamelijk gebruikt om de inhoud van sociale media te integreren, zoals sociale plug-ins op onze site. Informatie over de wijze waarop wij gebruik maken van sociale plug-ins kan u hierboven terugvinden. 
 
 
Cookies toelaten of blokkeren, andere technologiën
 
Op uw eindapparaat kunt u reeds opgeslagen cookies ten allen tijde verwijderen. Het help-menu in de menulijst van de browser van uw computer legt de gebruiker uit hoe cookies geweigerd kunnen worden, welke instellingen u kan kiezen opdat uw browser u informeert wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies volledig kan uitschakelen. Het wijzigen van de instellingen van aanvaarden/weigeren van cookies alsook de aanpassing van de cookie instellingen kan ook wijzigigingen veroorzaken in andere Apps.
 
Vrijblijvende nota (de hieronder opgegeven functioneringswijzen kunnen mogelijk aangepast zijn door de respectievelijke browser):
 
In SAFARI 5.1 (OS X Lion)
 
- open Safari indien het nog niet opgestart is.
- kies Safari > Voorkeuren, en klik op Privacy.
- in de sectie ‘blokkeer cookies’, specifieer of dat en wanneer Safari cookies moet aanvaaraden van andere websites. Voor informatie over de opties, klik op de knop Help (een vraagteken).
- als je wilt weten welke website cookies op uw computer bewaart, klik op Details.
 
In SAFARI 6/7 (Mavericks)
Cookies en andere websitegegevens beheren
 
In SAFARI 6.1.6
Kies ‘Help’ van Safari, kies ‘Beveiliging en privacy’, kies ‘Cookies en andere websitegegevens beheren’, lees hier de instructies ‘Cookies en andere websitegegevens beheren’. U kan ook als volgt tewerk gaan: kies ‘Safari’, ga naar ‘Voorkeuren’, klik op ‘Privacy’: hier hebt u vijf verschillende mogelijkheden tot het beheer van uw cookies en websitegegevens. In andere versies van Safari kunnen deze werkwijzen enigszins anders zijn.
 
In GOOGLE CHROME
Rechten voor cookies en sitegegevens aanpassen: 
- klik op het Chrome-menu icoon op de browserwerkbalk.
- selecteer ‘Instellingen’.
- klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’.
- klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop ‘Instellingen voor inhoud’.
- in het gedeelte 'Cookies' kunt u de volgende cookie-instellingen wijzigen: cookies verwijderen, cookies standaard blokkeren, cookies standaard toestaan, cookies en sitegegevens standaard bewaren totdat u uw browser sluit; uitzonderingen instellen voor cookies van specifieke websites of domeinen.
 
In INTERNET EXPLORER 11
Cookies verwijderen: 
- tik of klik in het startscherm op ‘Internet Explorer’ om Internet Explorer te openen.
- veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op ‘Instellingen’, als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op ‘Instellingen.
- tik of klik op ‘Opties’ en tik of klik onder ‘Geschiedenis’ op ‘Selecteren’.
- schakel het selectievakje ‘Cookies’ in en klik of tik vervolgens op ‘Verwijderen’.
Cookies verwijderen van het bureaublad: 
- open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
- tik of klik op de knop Extra , wijs Veiligheid aan en tik of klik vervolgens op Browsegeschiedenis verwijderen.
- schakel het selectievakje Cookies en gegevens van websites in en klik of tik vervolgens op Verwijderen.
Cookies BLOKKEREN EN AANPASSEN VAN DE COOKIE-INSTELLINGEN
Als u niet wilt dat sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. U kunt ook instellen van welke sites u cookies wilt blokkeren.
Cookies blokkeren: 
- open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
- tik of klik op de knop ‘Extra’ en tik of klik vervolgens op ‘Internetopties’.
- tik of klik op het tabblad ‘Privacy’ en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren en tik of klik vervolgens op ‘OK’.
Cookie-instellingen aanpassen: 
- open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
- tik of klik op de knop Extra en tik of klik vervolgens op ‘Internetopties’.
Voer op het tabblad ‘Privacy’ een of meer van de volgende handelingen uit: 
- als u wilt bepalen welke typen cookies worden geblokkeerd of zijn toegestaan, verplaatst u de schuifregelaar.
- als u specifieke websites wilt blokkeren of toestaan, tikt of klikt u op ‘Websites’.
- als u een bestand met internetprivacyvoorkeuren wilt importeren, tikt of klikt u op ‘Importeren’.
- als u de privacyinstellingen voor bepaalde typen cookies wilt vervangen, tikt of klikt u op ‘Geavanceerd’.
- als u de privacyinstellingen wilt terugzetten naar het oorspronkelijke niveau, tikt of klikt u op ‘Standaard’.
- tik of klik op ‘OK’ wanneer u de wijzigingen hebt aangebracht.
COOKIES TOESTAAN 
Als u cookies blokkeert, worden sommige pagina's mogelijk niet goed weergegeven of wordt er door de site een bericht weergegeven dat u cookies moet toestaan om die site te bekijken:
- open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
- tik of klik op de knop ‘Extra’  en tik of klik vervolgens op ‘Internetopties’.
- tik of klik op het tabblad ‘Privacy’ en verplaats onder ‘Instellingen’ de schuifregelaar naar beneden om alle cookies toe te staan en tik of klik vervolgens op ‘OK’. 
Opmerking: wijzigingen die u aanbrengt om cookies te blokkeren, toe te staan of om cookie-instellingen aan te passen, zijn zowel van toepassing op Internet Explorer als op Internet Explorer voor het bureaublad.
Indien je nog meer info nodig hebt over Internet Explorer, raadpleeg dan  http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/internet-explorer-help .
 
In INTERNET EXPLORER 11 VOOR WINDOWS 7
Cookies verwijderen: 
- klik op het pictogram voor Internet Explorer op de taakbalk om Internet Explorer te openen.
- klik op de knop ‘Extra’  , wijs ‘Beveiliging’ aan en klik vervolgens op ‘Browsegeschiedenis verwijderen’.
- schakel het selectievakje ‘Cookies en websitegegevens’ in en klik vervolgens op ‘Verwijderen’.
Cookies BLOKKEREN EN AANPASSEN VAN DE COOKIE INSTELLINGEN
Als u niet wilt dat sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. U kunt ook instellen van welke sites u cookies wilt blokkeren.
Cookies blokkeren: 
- klik op het pictogram voor Internet Explorer op de taakbalk om Internet Explorer te openen.
- klik op de knop ‘Extra’  en klik vervolgens op ‘Internetopties’.
- klik op het tabblad ‘Privacy’ en verplaats onder ‘Instellingen’ de schuifregelaar helemaal naar boven om alle cookies te blokkeren. Tik of klik vervolgens op ‘OK’.
Cookie-instellingen aanpassen:
- klik op het pictogram voor Internet Explorer op de taakbalk om Internet Explorer te openen.
- klik op de knop ‘Extra’   en klik vervolgens op Internetopties.
- voer op het tabblad ‘Privacy’ een of meer van de volgende handelingen uit:
-- als u wilt bepalen welke typen cookies worden geblokkeerd of zijn toegestaan, verplaatst u de schuifregelaar.
-- als u specifieke websites wilt blokkeren of toestaan, tikt of klikt u op ‘Websites’.
-- als u een bestand met internetprivacyvoorkeuren wilt importeren, tikt of klikt u op ‘Importeren’.
-- als u de privacyinstellingen voor bepaalde typen cookies wilt vervangen, tikt of klikt u op ‘Geavanceerd’.
-- als u de privacyinstellingen wilt terugzetten naar het oorspronkelijke niveau, tikt of klikt u op ‘Standaard’.
- tik of klik op ‘OK’ wanneer u de wijzigingen hebt aangebracht.
COOKIES TOESTAAN
Als u cookies blokkeert, worden sommige pagina's mogelijk niet goed weergegeven of wordt er door de site een bericht weergegeven dat u cookies moet toestaan om die site te bekijken:
- klik op het pictogram voor Internet Explorer op de taakbalk om Internet Explorer te openen.
- klik op de knop ‘Extra’  en klik vervolgens op ‘Internetopties’.
- klik op het tabblad ‘Privacy’ en verplaats onder ‘Instellingen’ de schuifregelaar helemaal naar beneden om cookies toe te staan. Tik of klik vervolgens op ‘OK’.
Opmerking: wijzigingen die u aanbrengt om cookies te blokkeren, toe te staan of om cookie-instellingen aan te passen, zijn zowel van toepassing op Internet Explorer als op Internet Explorer voor het bureaublad.
Indien je nog meer info nodig hebt over Internet Explorer, raadpleeg dan
 
In INTERNET EXPLORER 10
 
In INTERNET EXPLORER 10 VOOR WINDOWS 7
 
In INTERNET EXPLORER 9
 
In INTERNET EXPLORER 8
 
In MOZILLA FIREFOX 36.0.4
Nota: cookies zijn in Firefox standaard ingeschakeld.
Zo wijzigt u de cookie-instellingen:
- klik op de menuknop New Fx Menu en kies Voorkeuren.
- selecteer het paneel Privacy.
- stel Firefox zal: in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
- plaats een vinkje bij ‘Cookies van websites accepteren’ om cookies in te schakelen, en haal dit weg om ze uit te schakelen.
- als u problemen met cookies probeert op te lossen, wees er dan zeker van dat Cookies van derden accepteren ook niet is ingesteld op Nooit. Voor meer informatie, zie verder onder ‘cookies van derden in Firefox uitschakelen’. 
- kies hoe lang cookies bewaard mogen blijven:
-- bewaren totdat: ze verlopen: elk cookie zal worden verwijderd zodra de verloopdatum ervan is bereikt, welke is ingesteld door de website die het cookie heeft verzonden.
-- bewaren totdat: ik Firefox afsluit: de cookies die op uw computer zijn opgeslagen zullen worden verwijderd zodra Firefox wordt afgesloten.
-- bewaren totdat: mij elke keer vragen: geeft telkens wanneer een website een cookie probeert in te stellen een waarschuwing weer, en vraagt of u het wilt opslaan. 
- sluit het venster Voorkeuren. 
Cookies van derden in Firefox uitschakelen: 
Instellingen voor cookies van derden zijn beschikbaar in het paneel Privacy van het venster Voorkeuren: 
- klik op de menuknop New Fx Menu en kies Voorkeuren.
- selecteer het paneel Privacy.
- stel Firefox zal: in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
- stel Cookies van derden accepteren in op Nooit.
Noot: als u zich na het browsen met deze instelling realiseert dat u sommige favoriete websites niet goed kunt bekijken, is het instellen hiervan op ‘Van bezochte’ een tijdelijke oplossing, waardoor cookies van derden die van eerder bezochte websites afkomstig zijn worden toegestaan.
- sluit het venster Voorkeuren.
Privacy- en beveiligingsinstellingen
Lees hoe u uw gegevens veilig kunt houden met de Firefox privénavigatie, wachtwoordfuncties en andere beveiligingsinstellingen op https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/privacy-and-security .
 
In OPERA 10.0
Cookies verwijderen
Om ervoor te zrogen dat cookies in de browser behouden blijven, kies Opera > Voorkeuren > Geavanceerd > Cookies en vink aan ‘Nieuwe cookies verwijderen wanner ik Opera verlaat’ en sluit Opera wanneer u stopt met navigeren. 
Cookies toelaten of weigeren
U kan er ook voor kiezen om cookies te weigeren/de-activeren. Weet dat u moeilijkheden kunt ervaren bij het inloggen op vele websites indien u cookies weigert. Om cookies de weigeren kiest u Opera > Snelle voorjeuren en vink ‘Cookies toelaten’ uit.
ONGELDIGE COOKIES
Er zijn bepaalde cookies die Opera zal weigeren zelfs indien u de instelling gemaakt hebt in uw browser om alle cookies te behandelen/aanvaarden. het betreft cookies ingestelde voor topleveldomeinen (een topleveldomein of TLD, letterlijk hoogste-niveaudomein, is het meest rechtse gedeelte in een internetdomeinnaam.). O.a. domeinen eindigend met .com, .net, en .org . Zulke cookies worden als ongeldig of illegaal beschouwd en geblokeerd omdat elke website de inhoud van deze cookies zou kunnen lezen en het een ongelimiteerde toegang zou hebben, en omdat de enige bedoeling van zulke cookies is om internetsurfers op het Web te traceren. 
COOKIE INSTELLINGEN CONFIGUREREN
U kan ervoor kiezen om alle cookies in uw computer op te slaan, te weigeren of selectief sommige ( types van) cookies toe te laten. Om uw cookie instellingen te beheren kiest u Gereedschappen >  Voorkeuren > Geavanceerd > Cookies en u selecteert één van de volgende opties:
Aanvaarden: aanvaardt alle cookies van alle websites.
Aanvarden enkel van de sites die ik bezoek: aanvaardt cookies die ingesteld zijn door de website die u bezoekt, en niet door eender welke website waarvan de inhoud getoond wordt in ‘frames’ of via beelden op de huidige pagina. 
Nooit cookies aanvaarden: aanvaardt geen enkele cookie van geen enkele website, vraagt u om aanvaarding of weigering telkens u een nieuwe cookie ontvangt.
Cookies beheren: toont uw Server Beheerder, die u een lijst geeft van alle domeinen waarvan u momenteel cookies heeft. U kan er nieuwe domeinen aan toevoegen, de domeinen verwijderen waarvan u geen cookies meer van wenst, en de specifieke cookie instellingen tonen voor elke server.
U kan ook de cookie instellingen wijzigen voor een specifieke website, door de website voorkeuren te gebruiken. Kies Gereedschappen > Snelle voorkeuren > Toon website vorkeuren.
 
In OPERA 12.16
- open Voorkeuren
- open Geavanceerd
- klik op Cookies: de cookie voorkeuren laten u toe de manier waarop Opera de cookies behandelt in te stellen. De standaard instelling is om alle cookies te aanvaarden. 
Alle cookies aanvaarden: klik op de optie die u wilt.
Cookie instellingen beheren:
- klik Cookies beheren, het venster Cookiebeheerder gaat open: de cookiebeheerder laat u toe om de cookies te tonen en te inspecteren die Opera voor u bewaard heeft. Klik op de knop ‘Beheer cookies’ waarna u een set mappen te zien krijgt elke geïdentificeerd door een domeinnaam. Gebruik het veld ‘snel zoeken’ om per domeinnaam te zoeken, en open de relevante map om alle details te zien met betrekking tot het specifieke domein. 
Het cookie dialoog
THet cookie dialoog opent telkens wanneer een website u een cookie aanbiedt indien u het vakje ‘Vraag mij vooraleer een cookie te aanvaarden’ aangevinkt hebt in Voorkeuren > Geavanceerd > Cookies. Het dialoog toont u de oorsprong en de attributen van de cookie, en geeft u de optie om deze te aanvaarden of te weigeren.
 
 
In TORCH 
 
Cookies de-activeren in de browser
 
- op het scherm Home, klik op het icoon van de Browser.
- klik op Menu key > Opties.
- in het deel Privacy & Veiligheid, zorg ervoor dat Aanvaard Cookies niet aangevinkt is.
- klik op Menu key > Bewaar.
 
of
 
- klik op de tab Menu aan de rechter bovenkant van uw browser. 
- klik op “Instellingen”.
- schuif naar de onderkant van uw venster en klik op ‘Toon geavanceerde instellingen....’. 
- onder “Privacy”, klik op de knop ‘Inhoud instellingen’.U kan uw cookie instellingen beheren door middel van verschillende vakjes te kiezen in het menu ‘Cookies. 
 
of
 
- wijzig de instellingen van uw browser om u te informeren wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, waarbij u kan kiezen deze te aanvaarden of te weigeren.
- stel uw browser in om automatisch geen cookies te aanvaarden.