Proclaimer, disclaimer

Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig vòòrdat u deze website gebruikt. Gebruik deze website niet, of downloadt u geen documenten of delen van deze website indien u deze of andere toekomstige gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met Dieximport dat u wettelijk gebonden bent door deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en reglementeringen, die soms kunnen wijzigen, en dat u ook conform deze gebruiksvoorwaarden zult handelen.

Welkom op altisavitamins.com (de ‘website’), uitgegeven en beheerd door Dieximport. Dieximport heeft het genoegen u deze website aan te bieden. Het gebruik van deze website wordt geregeld en beheerst door deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen mogelijk naar goeddunken van Dieximport aangepast worden. Wanneer u deze website na dergelijke aanpassingen blijft gebruiken betekent dit dat u deze nieuwe aangepaste gebruiksvoorwaarden aanvaardt heeft. Door het gebruik van deze website ontstaat er geen contractuele verbintenis tussen de aanbieder Dieximport of de provider en de gebruiker van de website.

Door het gebruik van deze website verklaart u: dat u de veiligheid van de website niet zal (ver)storen noch aantasten; dat u geen diensten, systeembronnen, rekeningen, servers of netwerken die in verbinding staan met deze website of met deze website bereikbaar zijn, zult (ver)storen of aantasten;   dat u het gebruik van deze website door andere gebruikers niet zal (ver)storen noch aantasten; dat u geen virussen of andere schadelijke (ver)storende of destructieve bestanden via of op deze website zult laden of publiceren of op een andere manier zult overdragen; dat u geen informatie of inhoud zult aanpassen die op of door deze website aangeboden wordt; dat u geen andere gebruikersaccount of dienst en geen syteem/systemen zonder de goedkeuring van Dieximport zult gebruiken of trachten te gebruiken en dat u geen valse identiteit op deze website zult aanmaken; dat u via deze website geen spam-mails noch kettingbrieven noch junk-mails of andere vormen van ongewenste massa e-mails zult verzenden of trachten te verzenden aan eender wie die niet toegestemd heeft in de breedste zin van het woord in het ontvangen van dergelijke mailingen (mocht u spamberichten ontvangen met betrekking tot onze producten, neemt u dan zeker contact op met ons zodat wij hiertegen in actie kunnen treden); dat u op geen enkele wijze uw gebruikersnaam en wachtwoorden aan derden zal doorgeven op of buiten dese website; dat u niet zal proberen om onbevoegden toegang te verschaffen tot delen van de website waartoe ze normaal geen toegang zouden hebben. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Dieximport verklaart u dat alle informatie, in de breedste zin van het woord, die u via onze website aan anderen zou meedelen, niet van vertrouwelijke aard is.

Deze website wordt door Dieximport NV, Herentalsebaan 214, B- 2100 Deurne (België) beheerd. De firma Dieximport valt onder het rechtsgebied van RPR Antwerpen. Ondernemingsnummer BE 0416 801 971.

Contact:

Elektronische post kan u sturen naar dieximport-info@online.be, u kan telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer +32 (0)3 321 67 19, u kan ons bereiken op het volgende postadres: Dieximport, Herentalsebaan 214, B- 2100 Deurne (België).

Als u eender welk e-mail of ander adres gebruikt dat door ons aan u bekend is gemaakt via onze website of op eender welke manier, verbindt u zich ertoe om deze te gebruiken met naleving van alle toepasselijke wetgevingen waaronder maar niet beperkt tot het ongeoorloofde en/of onwettige gebruik ervan en met betrekking tot de inhoud van uw e-mails en/of eender elke andere communicatie van uwentwege. In het bijzonder verbindt u er zich toe om via deze adressen, of op eender welke andere wijze via onze website de volgende zaken naar eender welke persoon of organisatie of onderneming NIET te versturen (deze lijst is niet limitatief), elke inhoud van de volgende aard: dat onderdeel uitmaakt van geheimhoudingsovereenkomsten, onwettig, frauduleus, bedreigend, vulgair, crimineel, pestend, kwellend, verwerpelijk; dat aanspoort tot haat of rassendiscriminatie; informatie die de eer of de reputatie van derden schaadt; van gewelddadige of obscene aard; pornografische informatie en zeker waarbij minderjarigen betrokken zijn; gevaarlijke informatie over (gevaarlijke) stoffen (die kunnen bijdragen tot het toebrengen van schade in de breedste zin van het woord aan anderen); materiaal dat afbreuk doet aan het privéleven van een derde; de afbeelding van een derde zonder hem toestemming te hebben gevraagd; letterkundige werken of kunstwerken (muziek, boeken enz.) – dit is in strijd met de intellectuele-eigendomsrechten; informatie die een inbreuk pleegt op andere rechten van ons of van derden; informatie die voorbereidt op hacking of die via hacking werd bekomen, of hyperlinks naar zo’n informatie. De term “informatie” betekent hier teksten, beelden, foto’s of alle andere multimedia­middelen. Dieximport verbiedt het gebruik van de door haar op deze website of op eender welke andere manier bekend gemaakte e-mail adressen en andere adressen voor onwettige en/of ongeoorloofde doeleinden/activiteiten.

We vestigen er uw aandacht op dat het overdragen van gegevens via het internet niet veilig kan zijn waardoor het mogelijk is dat derden uw gegevens kunnen bemachtigen en gebruiken. Meer informatie over de technologie die Google gebruikt kan u vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/.

Onze website is niet bedoeld voor kinderen en jongeren onder de leeftijd van 14 jaar. Het is verboden voor kinderen en jongeren onder de leeftijd van 14 jaar om zonder ouderlijke (of voogdelijke) toestemming gegevens via het internet door te geven. Wij zorgen ervoor dat wij niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. Geef NOOIT persoonlijke gegevens (telefoonnummer, adres, e-mail, naam,... ) door op internet aan correspondenten of websites waarvan je de echte identiteit in de reële wereld niet kent.

Aansprakelijkheid, waarborg

De inhoud van onze website is louter bedoeld als informatie en in geen geval als diagnose- of therapieaanwijzing of als medische raadgeving. Bij twijfel over uw gezondheid dient u steeds uw arts te raadplegen. Alle op deze website vermelde gezondheidsclaims zijn conform de Europese regelgeving EC 1924/2006 met betrekking tot de Gezondheidsclaims ( http://www.efsa.europa.eu/en/faqs/faqnutrition.htm). De inhoud van onze website werd en wordt met de grootste zorg en naar best weten en vermogen opgemaakt. We trachten om de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden. Gelieve er rekening mee te willen houden dat op het moment van het publiek maken van deze website de hierop voorkomende informaties actueel waren en nadien in werkelijkheid kunnen zijn gewijzigd of actueler zijn gemaakt doch niet op deze website zelf. Deze website kan ook materiaal of informatie, in de breedste zin van het woord, bevatten die door derden werd opgemaakt/samengesteld en aan Dieximport werd aangeboden. Onder andere door de hiervoren vernoemde redenen betekent dit dat u daarom elke informatie op deze website dient te controleren vòòrdat u ze op eender welke manier gebruikt; dat u zelf de juistheid en bruikbaarheid van de informatie voor wat betreft uw speciale vereisten dient na te gaan; dat Dieximport (of haar leveranciers of derden die haar informatie zou bezorgen/bezorgd hebben) geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt of overneemt naar de gebruiker(s) van deze website toe voor wat betreft de juistheid, het actueel zijn, de volledigheid of de geschiktheid van de inhoud van de website voor eender welk doeleinde door u gebruikt; dat Dieximport geen enkele aansprakelijkhied aanvaardt voor zulke inhoudsmaterialen, inhoudsgegevens of inhoudsinformaties, ook van derden. U gaat er ook mee akkoord dat Dieximport (of haar leveranciers of derden die haar informatie zou bezorgen/bezorgd hebben) geen aansprakelijkheid aanvaardt of overneemt noch voor schade (neven- en/of gevolgschade en/of incidentele schade) van eender welke aard berokkend aan u, aan uw onderneming of aan uw computer, noch voor het verlies van gegevens ontstaan door het downloaden van de inhoud/informatie/gegevens op deze website en die direct of indirect zou ontstaan (zijn) door het gebruik van deze website of de inhoud/informatie/gegevens ervan.

Dieximport (of haar leveranciers of derden die haar informatie zou bezorgen/bezorgd hebben) zal in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden of overnemen voor schade (neven- en/of gevolgschade en/of incidentele schade) van eender welke aard berrokkend aan de gebruiker(s) van deze website ontstaan door, maar niet beperkt tot, door de niet-beschikbaarheid van een product, door een laattijdig antwoord op een aanvraag per e-mail, telefoon of per brief, door aanbevelingen of informaties mondeling of schriftelijk gekregen van Dieximport of via de website van Dieximport, en Dieximport (of haar leveranciers of derden die haar informatie zou bezorgen/bezorgd hebben) waarborgt noch verleent geen enkele garantie tenzij schriftelijk en/of per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst bevestigd. Tenzij schrijftelijk en/of per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst bevestigd zal Dieximport (of haar leveranciers of derden die haar informatie zou bezorgen/bezorgd hebben) of haar zaakvoerders, directeuren, medewerkers, agenten of vertegenwoordigers in geen geval de aansprakelijkheid overnemen of aanvaarden voor toevallige, bijzondere, incidentele, neven- of gevolgschade, die zich zou voordoen/zou ontstaan door of in verband zou staan met het gebruik of het niet mogelijk zijn van het gebruik van onze website of de inhoud ervan, en dat in de breedst mogelijke zin. U gaat er ook mee akkoord om Dieximport (of haar leveranciers of derden die haar informatie zou bezorgen/bezorgd hebben) of haar zaakvoerders, directeuren, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers te compenseren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief advocaat- en gerechtskosten, die zouden ontstaan en voortvloeien uit een schending van deze gebruiksvoorwaarden.   

Dieximport (of haar leveranciers of derden die haar informatie zou bezorgen/bezorgd hebben, of haar zaakvoerders, directeuren, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers) zal in de volgende gevallen ook geen enkele aansprakelijkheid overnemen of aanvaarden voor schade (neven- en/of gevolgschade en/of incidentele schade) van eender welke aard die aan de gebruiker van onze website zou berokkent worden: Dieximport behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder voorafgaandelijke aankondiging/mededeling of zonder opgave van redenen (1) de inhoud van deze website te wijzigen, te vervangen of te verwijderen, (2) haar producten, in het kader van een verbetering van samenstelling of aanbiedingsvorm te wijzigen, in deze mogelijke overgangstijd kunnen daarom sommige producten die in de handel verkrijgbaar zijn verschillen van deze die op deze website voorgesteld of getoond worden, en in deze gevallen zal Dieximport geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden noch schadevergoeding verschuldigd zijn; (3) elk (bestand)deel van deze website afsluiten, wijzigen, onderbreken of beëindigen, inclusief de beschikbaarheid van functies; (4) de inhoud, inclusief de inhoud van derden op of van deze website verwijderen, wijzigen of op enige andere manier veranderen; (5)  bepaalde functies of diensten inperken of uw toegang tot delen van of tot de gehele website beperken; (6) het gebruik door u van de website naar eigen goeddunken annuleren. Een aansprakelijkheid van Dieximport voor de gevolgen van dergelijke aanpassingen is uitgesloten.  

Links naar andere websites

Gelieve te noteren dat wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website te navigeren, onze privacypolitiek niet meer van toepassing is. Uw navigatie en interacties op en met eender welke andere website van derden, inbegrepen de websites die een link aanbieden van en naar onze eigen website, zijn uitsluitend onderworpen aan de gebruiks- en privacyvoorwaarden van deze websites van derden.

De eventuele vermelde websitelinks op onze website leiden naar inhouden van externe websites van vreemde aanbieders. Voor dergelijke inhouden van externe websites van derden zijn enkel de respectievelijke aanbieders aansprakelijk. Ondanks een zorgvuldige controle zal Dieximport geen enkele aansprakelijkheid overnemen of aanvaarden betreffende de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van dergelijke externe websites. De verantwoordelijkheid betreffende de toegang tot deze verlinkte externe websites van derden ligt uitsluitend bij de websitebezoeker. Een permanente controle van de inhoud van verlinkte websites is echter zonder concreet bewijs van overtreding niet redelijk. Indien overtredingen zouden bekend raken zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Deze genoemde externe links worden louter als service aan de gebruiker van deze website aangeboden en zijn in geen enkel geval te aanzien als een vergoeding aan, noch een sponsoring door noch een aanbeveling voor vanwege Dieximport aan de onderneming of organisatie waar deze links mee verbinding maken, betreffende de inhouden, de diensten of de producten die door deze verlinkte websites aangeboden worden.   

Links van andere websites naar onze website

Alle links naar onze (dat betekent deze) website moeten schriftelijk door Dieximport goedgekeurd worden; met uitzondering van de links die Dieximport aanvaardt en: (1) waarvan het uitzicht, de positie of andere aspecten van de link NIET het valse beeld doen uitschijnen dat een onderneming of organisatie of haar activiteiten of producten geassocieerd zouden zijn met Dieximport of de indruk zou wekken dat Dieximport erdoor zou gesponsord worden of haar zou sponsoren, en/of van die aard zou zijn dat het schade zou berokkenen aan de naam of merken van Dieximport; (2) waarvan de link slechts een text-only link is (zuiver tekst) die enkel de titel van de hoofdpagina (homepage) van deze website inhoudt; (3)  waarvan de link de volledige hoofdpagina (homepage) van deze website op een volledig scherm weergeeft dus niet op een deelpagina (frame) van de verlinkte website; (4) waarbij de link uitsluitend naar de hoofdpagina van deze website transfereert en niet naar onderliggende pagina’s.